moz

Cứ khoảng 2 năm, Moz sẽ tiến hành khảo sát và nghiên cứu các yếu tố xếp hạng của các công cụ tìm kiếm mà tiêu biểu là Google, để xác định các yếu tố từ page và website có sự liên kết và tác động mạnh mẽ nhất đối với kết quả xếp hạng. Nghiên cứu này bao gồm 2 phần:

moz

  • Khảo sát từ các Professional SEOs
  • Dựa trên nhiều sự tương quan (*) để cho ra kết quả.

(*) Sự tương quan có nghĩa là các yếu tố có sự ảnh hưởng và liên quan mật thiết với nhau

Và trước khi đi sâu vào các dữ liệu nghiên cứu được, Matt Petters chỉ ra cho chúng ta thấy 1 số kết quả quan trọng bao gồm:

  • Sự tương quan của PA (Page Authority) thì cao hơn bất kỳ các yếu tố nào mà họ đo lường được
  • Social signals đặc biệt là Google+ và Facebook shares cũng được đánh giá là có sự tương quan lớn.
  • Sau những sóng gió từ Penguin 2.0, anchor text vẫn được đánh giá là yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng hơn bao giờ hết
  • Những yếu tố mới được đo lường là schema.org và việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu.
  • Nhiều dữ liệu được thu thập có liên quan đến external links, keywords, EMDs (Exact match domains)